Tecomatic Betongmadrass

Tecomatic betongmadrasser finns i olika modeller och tjocklekar. Vi utvecklar kontinuerligt tillvägagångssättet vid användning av betongmadrasserna för att alltid kunna erbjuda den bästa lösningen.

Läs mer
Rockbags

Rockbags

Rockbags skyddar ledningar och jämnar ut botten. Rockbags kär flyttbara och kan återanvändas vid behov.

Läs mer

Tecomatic Miljögardin / Siltgardin

Vid muddring och schaktning vid förorenade vatten ställs krav på att förorenade massor och grumling inte får spridas. Siltgardinen fungerar som en inramning av arbetsområdet och förhindrar att grumling och kontaminerade massor sprids.

Läs mer

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner på ytor såsom tak, gator, parkeringar och parkmark efter t.ex. ett skyfall. Dagvatten från tätbebyggda områden är ofta förorenade och måste därför renas innan det släpps ut i dagvattensystemet, hav, sjöar eller vattendrag. Tecomatic erbjuder skärmbassänger och flytande våtmarker för att få en kostnadseffektiv dagvattenrening. Våra slitstarka Eco-bryggor ger även möjlighet till promenadstråk i anslutning till skrämbassängen. Läs mer om Tecomatics produkter för dagvattenrening nedan.

Läs mer

Lakvatten / Deponi

Lakvatten uppkommer när vatten i form av regn och snö faller över deponianläggningar. När vattnet sakta rinner genom sopmängderna drar det med sig föroreningar såsom t.ex. tungmetaller, kväve och organiska ämnen som riskerar att skada vår miljö om det läcker ut till våra naturliga vattensystem. Det är därför av stor vikt att rena lakvattnet för att undvika övergödning och att föroreningar sprids. Tecomatic erbjuder kompletta system för lakvattenrening. Läs mer om Tecomatics produkter för lakvattenrening nedan.

Läs mer

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten, dvs. vatten som kommer från toalett, bad, disk, tvätt samt nederbörds- och markvatten. Då avloppsvatten kan innehålla föroreningar av både tungmetaller och smittoämnen samt stora mängder näringsämnen så ställer det höga krav på rening av vattnet innan det kan släppas ut. Tecomatic erbjuder kompletta lösningar för rening av avloppsvatten Läs mer om våra produkter för avloppsvattenrening nedan.

Läs mer

Processvatten

Processvatten är det vatten som används inom industrier i olika sammanhang, t.ex. i processer där kylning eller uppvärmning krävs. På grund av de olika användningsområdena för processvatten så behövs en välfungerande vattenreningsanläggning för att kunna rena vattnet från olika föroreningar. Tecomatic erbjuder kompletta system för rening av processvatten. Läs mer om våra produkter för processvattenrening nedan.

Läs mer

Sedimenttömning & Avvattning

Sediment, även kallat slam, är de större och tyngre partiklar som finns i vattnet som ska renas. Dessa som sjunker ner till botten och sedimenterar i samband med vattnets rörelse mot utloppet. Sedimentet samlas på botten allt eftersom vattnet renas. För att en reningsdamm skall kunna ha en fortsatt god funktion och reningseffekt så krävs det därför att dammen töms på sediment. Tecomatic erbjuder ett koplett koncept för tömning & avvattning av dammsedimentet. Läs mer om vår sedimenttömmningstjänst nedan.

Läs mer

Luftare

Med hjälp av ytluftare kan man på ett effektivt sätt syresätta dammar och andra vattenmassor. Genom att syresätta vattnet underlättas den biologiska reningsprocessen och reningseffekten blir bättre. Vi tillhandahåller effektiva lösningar för luftning på er förfrågan. Vid intresse maila oss på info@tecomatic.com

Läs mer

Flytväggar

För att uppnå en god rening i dammar och bassänger krävs det att vattnet har en tillräckligt lång sträcka att färdas så att partiklarna hinner sedimentera till botten innan utloppet. I många fall är vattenflödet för högt och dammen för liten. Dammar kan även vara utformade på ett sådant sätt att vattnet tillåts ta den kortaste vägen till utloppet och därmed förhindras en fullgod sedimentering. Med Tecomatics flytväggar optimeras dammarnas hydrauliska effektivitet vilket resulterar i en bättre rening av vattnet. Flytväggarna har ett brett användningsområde och kan användas både i lak-, dag-, process- och avloppsvattendammar samt i fällningsdammar och biodammar. Läs mer om Tecomatics flytväggar nedan.

Läs mer

Skärmbassänger

Rening av dagvatten i stadsmiljöer kan vara problematiskt då det gäller stora mängder förorenat vatten som rinner från hårdgjorda avrinningsområden och leder ut till recipient. Detta i kombination med platsbrist gör det svårt att kunna rena dagvattnet på ett tillfredsställande sätt. Platsbristen är oftast kritisk och ställer till med särskilda problem då dagvatten till hög grad renas genom sedimentering som kräver stora ytor. Med Tecomatics skärmbassäng får man en kostnadseffektiv end of pipe-lösning med hög reningsgrad som på ett smidigt sätt integreras i stadsbilden. Läs mer om Tecomatics skärmbassänger nedan.

Läs mer

Övriga produkter och tjänster

Här finns Tecomatics kompletterande produkter och tjänster för rening och vattenhantering.

Läs mer

Har du några speciella frågor? Kontakta oss

Boka en webb demo och lär dig allt om våra produkter

Intresserad av att veta mer om Tecomatic och vad vi kan göra för er?

Boka