Våra nyckelfärdiga dagvattenanläggningar är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten ute i recipienten. Beroende av storleken på vårt system kan vi reducera de partikelbundna föroreningarna med 80-90%.

Tecomatic skärmbassäng:

- ett kostnadseffektivt sätt att rena dagvatten

- smälter in i befintlig miljö

- begränsas ej av marktillgång

- nyckelfärdiga lösningar med eller utan bryggor

- kan kombineras med båtmarinor eller öppna gångstråk

Tecomatic skärmbassäng är ett alternativ till dagvattendammar, avsättningsmagasin och filterlösningar. Skärmbassängerna smälter naturligt in i omgivningen och renar dagvattnet effektivt med naturens hjälp. Lösningen bygger på Tecomatics beprövade skärmbassänger som leder dagvattnet genom en naturlig reningsprocess.

Dagvattenrening med Tecomatic kräver ingen markyta och kan anpassas för att byggas tillsammans med marinor, broar, gångbryggor, kajkonstruktioner osv. Bara fantasin sätter gränser!

Vi hjälper dig med detaljprojektering och montering vilket gör Tecomatic till din helhetsleverantör för rent dagvatten. Komplettera er dagvattenanläggning med Tecomatics Eco-bryggor och se även våra utvalda projekt & referensbilder för mer information.

Jag vill veta mer