För att uppnå en god rening i dammar & bassänger så krävs det att vattnet har en tillräckligt lång sträcka att färdas. Detta så att partiklarna hinner sedimentera till botten innan utloppet. I många fall är vattenflödet för högt och dammen för liten. Dammar kan även vara utformade på ett sådant sätt att vattnet tillåts ta den kortaste vägen till utloppet och därmed förhindras en fullgod sedimentering.

Med Tecomatics flytväggar optimeras dammarnas hydrauliska effektivitet vilket resulterar i en bättre rening av vattnet. Flytväggarna har ett brett användningsområde och kan användas både i lak-, dag-, process- och avloppsvattendammar samt i fällningsdammar och biodammar.

Jag vill veta mer